Vi är ett lokalt parti - vi finns bara i Mora!


Det innebär att vi alltid har fullt fokus på vad som är det bästa för oss Morabor, och för Mora Kommun. Vi tar ställning i varje enskild sakfråga med Moras bästa för ögonen, utan inblandning av någon rikspolitik. Vanligt sunt förnuft fungerar alltid bra, även i politiken! Vi samarbetar även med Dalarnas Sjukvårdsparti och lokala partiers nätverk.
Rösta på Morapartiet - ditt lokala framtidsparti

Barnomsorg och Skola


Byskolorna ska vara kvar, kanske vi kan öppna fler byskolor? Vi vill också fortsatt ha två högstadieskolor i   Mora. Vi ska vara bäst i Sverige på barnomsorg, så nära hemmet det går. Likaså vill Morapartiet att Mora Kommun ska ha Sveriges bästa förskola, skola och gymnasium. Vi vill tillsammans med föräldrarna ge våra barn och ungdomar den bästa starten i livet. Målet skall vara att 100% aveleverna skall fullfölja och få godkända betyg i skolan. Skolorna ska förstärkas med mer kvalificerad personal. Vi vill göra det möjligt för barnfamiljer att kunna flytta till våra byar så att skolorna där kan finnas kvar. Kommunikationen mellan människor och vårdgivare måste bli bättre. Vi måste skapa ett samhälle för alla, oavsett hinder, så väl fysiska som psykiska. Individer får inte falla mellan stolarna på grund av att de instanser som hanterar
frågorna inte samarbetar tillräckligt bra.

         Äldrevården

Äldrevården ska utformas på ett sådant sätt att de som vill bo hemma ska kunna göra det med nödvändig hjälp av hemtjänst och övrig personal. Vår fina demensvård kan utvecklas ytterligare. Den mentala stimulansen måste bli bättre än vad den är idag. För att slippa stress både för vårdtagare och personal, behövs det ännu fler som jobbar inom vården. Dessa verksamheter måste fungera, och fungera bra!

        Handikappomsorgen

Morapartiet stödjer FN:s Agenda 22 och lagkravet på att kommunen ska vara handikappanpassad. Morapartiet är till för alla människor, med människan i centrum.

        Missbruksvård

Alla som har missbruksproblem ska få den hjälp och vård som kommunen och hälso- och sjukvården ska ge enligt lag. Det viktiga är förebyggande arbete, så missbrukande människor kommer till rätta problemet.

Ungdomar
Kommunens unga innevånare är det viktigaste vi har. Vi måste göra vårt yttersta för att de ska få chansen att växa upp i en stimulerande och trygg miljö, till ansvarskännande medborgare i samhället. Vi i Morapartiet är i stort positiva till det ungdoms arbete som Mora kommun har gjort hittills och det ligger i linje med vad vi i Morapartiet vill, men det går att göra mycket mer för våra ungdomar. Verksamheten i den kommunala ungdomsgården är ett fokus område, där vi har ett stort ansvar att erbjuda en trygg och fostrande vistelse. Låt ungdomarna vara remissinstans i de frågor som berör dem. Det är en ren demokrati aspekt att få vara med och påverka sin framtid, nu och framåt.


Integration
Morapartiet älskar att kommunen växer, och alla nya Morabor är varmt välkomna. Att ordna med boende, utbildning och snabbt slussa nyanlända i arbetslivet är mycket viktigt för samhället och framför allt för de nyanlända. Vi värnar om vårat kultur arv och livsmiljö, skulle vi behöva ta ställning till byggande av minareter eller bara böneutropare så är nog svaret från oss ett klart och tydligt nej. Många skolor, arbetsplatser och föreningar gör ett bra arbete för våra nyanlända.

Klimat och miljö
Morapartiet arbetar för ett miljö och klimatsmart samhälle. Miljö och klimatfrågorna har stagnerat av och till i vårat samhälle, det vill vi ändra på. vi vill vara i framkanten i dessa frågor, för att vi ska bli ett hållbart samhälle. ( Se våran miljö och klimat profil under den rubriken).

Företagande och arbetsmarknad
Morapartiet vill undersöka möjligheterna för ett resurscentrum med kontorshotell, lagerhotell och företagshus för företagandet i Mora kommun. Där bör det finnas stöd för att få rådgivning, kopiering, sekreterare hjälp, telefoni, data och jurister. Där bör det även erbjudas hjälp med EU-regler, EU-ansökningar, skatterådgivning, tillstånd, bygglov, jämnställdhets-, klimat och miljö- och energiplaner. Kortare handläggningstider. Morapartiet vill även underlätta för nyetablering i Mora kommun. Fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet till de som så önskar. Mora kommun ska fortsätta sitt eget arbete med att bli en bättre arbetsgivare, så att alla kommunanställda kan känna trygghet och stolthet som de har rättt till. Fler p-platser i centrum, samt större utbud av byggfärdig etableringsmark.

Morapartiet
Under den senaste mandatperioden har vi varit med och styrt Mora kommun genom samarbete i MoraAlliansen. Mycket av det som vi gick till val på 2014 har genomförts, men vi har mycket kvar som vi i Morapartiet vill genomföra. Vi vill, tillsammans med Dalarnas Sjukvårdsparti, öppna Mora BB igen.

Bostadsbyggande
Morapartiets mål är att 1000 personer ska beredas möjlighet att bosätta sig i Mora kommun varje år. Till det behövs det 250-400 nya bostäder varje per år. områden som vi ser att det går att bygga är:
Tingsnäs, centrum Färnäs, Kråkberg, Måmyren Canada området med flera områden, men även i våra byar. Dock så ska vi inte bygga på odlingsbar mark.

Trygghet
Morapartiet arbetar för en trygg och harmonisk kommun att verka och bo i. De senaste åren så har samhällsklimatet blivit hårdare, så även i Mora kommun. det är något som vi i Morapartiet tar på största allvar, och vi kommer att ta kraft tag emot och det måste vara ett fortsatt på gående arbete. Vi kan behöva övervakningskameror och larm på offentliga platser, samt hyra in väktare, för tryggheten är viktig! Vi ska ha eller skapa bra bostadsområden och utemiljöer, speciellt vid nybyggnation av bostäder, gator, cykel och gångstråk, parkeringsmiljöer och lekplatser. Vi hoppas att den nya genomfart lösning som påbörjas med E45 och riksväg 70 ska gen säkrare trafikmiljö. Vi vill också bygga upp den gamla landsvägsbron (mellan Noretbron och järnvägsbron) som en extra avlastning för nuvarande Noretbron. Den är viktig gång och cykeltrafikanter ( hälo-samare miljö), utryckningsfordon och kollektivtrafiken. Trafik höjande åtgärder är alltid bra investeringar för trafikanter och klimat och miljö.

Lagar och förordningar
Vi i Morapartiet arbetar för att gällande lagar och förordningar ska följas. Mora kommun ska förbli en trygg och trivsam kommun att vistas och bo i.
Det vill vi se till att det så förblir. Dessutom är målet för all lagstadgad verksamhet att det 100% när det gäller människor, djur och natur. Som exempel, mer behörig personal inom vård, skola och omsorg.

Demokrati
Demokratin är självklar för oss, där du som innevånare alltid ska kunna komma till talls, även mellan valåren. Kontakten med lokalpolitiker och kommunens tjänstemän ska var enkla få tillstånd, och pofissionella kontakter. Morapartiet vill skapa ett resurs- och medborgarcentrum för oss innevånare och företagare i Mora kommun.

Kommunikationer
Morapartiet arbetar för en väl fungerande och helst avgiftsfri kollektivtrafik, bättre under håll av vägar och gator, gång- och cykelvägar fler p-platser flera bussturer, även helger och kvällar. Säkra övergångsställen. Säkrare bredband eller liknande. Bättre kommunikation mellan kommunen och innevånarna.

Utveckling av våra byar
Mora kommun består av ett stort antal olika byar, både mindre och större. Som vi ser det i Morapartiet, så utgör de Mora kommuns själ. Alla i kommunen har rätt till den kommunala service oavsett var i kommunen som man bor. Morapartiet vill ha kvar den service som finns och kanske det går att utöka den, där det finns behov och förbättra den där den finns. Naturligtvis så ska vi underlätta för dem som bor i byarna att kunna bo kvar och att de som vill bo i byarna så ska vi underlätta det för dem. Det gäller även de som vill starta företag i byarna.

Kultur Turism Fritid
Morapartiet vill öka utbudet av olika verksamheter både för "gammal som ung" genom tillskapande av en multiarena (helst i närheten av Mora centrum för affärsidkarna där), saluhall och torghandel för att stärka de lokala föreningar och närings idkare, när de ekonomiska förutsättningarna finns eller att andra investerare gör det. Starkt stöd för den befintliga näringen och utvecklingen av nya idéer, exempelvis ekoturism, Siljansfors skogsmuseum med jakt och fiske avdelningar och förbättringar inom många andra områden.

M
Morapartiets mål är att 1000
M