Morapartiets program för miljön i Mora kommun:

 
Inledning Miljön är vår framtid - en god miljö och en hushållning med naturresurserna är ett par av de viktigaste förutsättningarna för vår egen långsiktiga överlevnad och en fortsatt välståndsutveckling.
 
Undersökningar visar att folk anser att klimat och miljöfrågorna hör till de viktigaste politiska uppgifterna i dagens samhälle.
 
Vi måste kunna bada i våra sjöar och älvar, vatten ur kranar skall vara drickbart och välsmakande.
Våra barn skall, liksom vi, få känna vårglädjen i en blåsippsbacke och plocka bär och svamp i skogen om hösten.
Det är etiska bedömningar och ekologiska värderingar som Morapartiet är angeläget att arbeta för.
 
Miljöproblemen har skiftat karaktär under de senaste årtiondena. Tidigare var uppmärksamheten mest riktad mot lokala och regionala problem, nu har en förskjutning skett i riktning mot globala. Än kvarstår dock talrika problem inom regionala och lokala områden.
 
Summan av alla små utsläpp och oaktsamheter i vår vardag kan ge upphov till omfattande miljöproblem. Att förebygga och förvalta är karaktäristiska drag i vår miljöpolitik - det är ofta en uppgift inom den lilla världen. Det är även ett personligt ansvar - inte enbart en offentlig uppgift. Vi kan var och en hjälpa till !
 
Vi skall också ställa kraven att om det finns ett miljövänligt ämne eller en miljövänlig metod så skall dessa ersätta de mindre miljövänliga enligt substitutionsprincipen (utbytesprincipen). Vi anser att den tekniska utvecklingen kan hjälpa oss att avvärja klimat och miljöhoten.

Ny teknik är nästan alltid miljövänligare än gammal. Det är viktigt att på olika sätt förebygga.
 
Beredskapen mot nya hot skall vara framsynta. I skolorna bör miljöundervisningen bedrivas så att förståelse tidigt grundas runt klimat och miljöproblemens sammanhang, naturens cykler och problemens lösningar. Informationen kring miljöfrågor måste också ständigt förbättras och breddas.
 
Klimat och miljöfrågorna griper också in i merparten av våra verksamheter. Där möter folk dem ofta i varierande situationer. Det blir då angeläget för envar att söka lösa problemen på ett för miljön positivt sätt. Viljan finns och måste tas till vara! Det är angeläget att myndigheternas roll och olika ansvar inom miljöskyddsområdet blir klarare.
 
Miljöfrågorna griper in i nästan allt vi gör.
 
Allergier: Morapartiet vill att hänsyn tas till allergiriskerna vid planering, samt
att allergiriskerna i olika arbetsmiljöer tidigt uppmärksammas och åtgärdas.
 
Alternativ odling: Morapartiet vill att producenterna uppmuntras att producera alternativodlade produkter så att konsumenten kan välja.
Att alternativodlade produkter skall hålla hög kvalité samt att Mora kommun i största möjliga mån väljer alternativodlade produkter
 
Arbetsmiljö: Morapartiet vill att de offentliga arbetsställena har en god arbetsmiljö och föregår med gott exempel, att arbetsmiljön i skolorna kraftigt förbättras och att lärare och elever får medverka till detta
 
Avfall: Morapartiet vill att god hantering av miljöfarligt avfall prioriteras kraftigare att sophämtningen anpassas till behoven att taxorna för sophanteringen gynnar dem som vill källsortera eller på annat sätt reducera sopmängden samt att sopförbränningen fortsätter så länge som högt ställda miljökrav uppfylls
 
Buller: Den moderna människans miljö är sällan helt tyst, det är bakgrundsljud från fjärrtrafik, från lysrör, fläktsystem, kylskåp och mycket annat.
Morapartiet vill att bullerstörningar i vår miljö uppmärksammas mer än tidigare att åtgärder mot bullerstörningar vidtas vid planering
 
Energiplanering: Morapartiet vill att energiplanen skall innehålla goda redovisningar över miljöeffekterna dels vid produktion av energi dels för konsumtionen
att valfrihet skall finnas av miljöanpassad energiförsörjning
 
Energisparande: Möjligheter att spara energi finns både för enskilda och företag, och sätten att spara är många. Inom kommunerna kan en energisnål planering eftersträvas, politikerna skall ange kraven, härigenom får producenten och konsumenten möjlighet att välja det fördelaktigaste alternativet.
Morapartiet vill att taxorna för energianvändningen konstrueras så att de stimulerar en effektiv energianvändning, samt att alla lämpliga åtgärder för att spara energi vidtas.
 
Fiskodlingar/vattenbruk: Morapartiet vill att  fiskodlingar och annat vattenbruks miljöeffekter noga följs och att eventuella skador förebyggs.
 
Friluftsliv: Fritiden och dess innehåll är viktiga för människors behov av avkoppling och stimulans utanför arbetet. För dem som står utanför arbetsmarknaden är möjligheten till aktivitet i naturen mycket betydelsefull. Bär och svampplockning bidrar till försörjningen för många, det rörliga friluftslivet är en del av friskvården. Vi måste gå spårlöst fram i naturen. Morapartiet vill att vi alla tar vårt ansvar för att inte skräpa ned i naturen, att parker och andra offentliga planteringar sköts väl, att kommunen beaktar behovet av mark och vatten för det rörliga friluftslivet vid all planering, samt att kommunen överlåter ansvaret för och ägandet av olika typer av friluftsanläggningar på organisationer eller enskilda.
 
Kompostering: Morapartiet vill att kompostering, främst i den lilla skalan, skall kunna bli allmänt spridd och att den enskildes insatser underlättas och inte förringas, att ett medvetande skapas om det biologiska kretsloppssystemen.
 
Kraftledningar: Morapartiet vill att skyddszonerna kring kraftledningar beaktas vid all planering, att i tätorterna, där så är möjligt, kraftledningar dras i jorden.
 
Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB): MKB har funktionen att utgöra ett fördjupat beslutsunderlag där miljökonsekvensen analyseras. Underlaget skall finnas tillgängligt innan det reella beslutas. Morapartiet vill att MKB används inför alla beslut av större omfattning som påverkar miljön, samt att allmänhetens insyn utökas i verksamheter med konsekvenser för miljön, inte minst genom bättre information (samråd) och undervisning.
 
Miljö- och Hälsoskyddsnämnder: Morapartiet vill att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte slås samman med annan nämnd utan får behålla sin självständiga ställning.
 
Natur och naturvård: Morapartiet vill att skyddsvärda natur- och kulturmarker i kommunen långsiktigt bevaras och ges den vård som krävs att enskildas och organisationers vilja, möjligheter och kunskaper, tas till vara och stöds inom naturvården, att särskild vikt läggs vid naturvårdsarbetet i kommunens översiktsplanering, att vården av befintliga natur- och kulturreservat inte eftersätts, att friluftslivets, jaktens och fiskets behov skall beaktas i planeringen så att marker för dessa ändamål kan varaktigt utnyttjas.
 
Radon: Morapartiet vill att kommunen i översiktsplanen skall ha inventerat mark med avseende på radonrisk i minst 2 riskgrader, att kommunen vid bygglovsgivning skall föreskriva särskilda åtgärder med hänvisning till radonfara och är detta särskilt påkallat vid byggnation inom högriskområde - bygglov kan även vägras, att särskilt uppmärksamma radonfaran vid vattentäkter, och att detta särskilt bör gälla djupborrade täkter.

Trafik: Morapartier vill att trafiken skall flyta jämnt, onödiga stoppljus och regleringar måste upphöra, därför vill vi att signaler om möjligt ersättes med rondeller i framtiden, att personbilstransporter ses som viktiga, inte minst i en kommun som till stora delar är en glesbygd, att båttransporter utnyttjas bättre än nu, vi är för en Dala Kanal, att underhåll av gator, vägar och broar inte eftersätts, kollektivtrafiken blir rationellare organiserad i kommunen än i dag, att järnvägstrafiken passar behovet, att cykel- och gångtrafik gynnas och underlättas genom ändamålsenliga leder.
 
Vatten: Morapartiet vill att vatten och avloppsledningarna hålles i gott skick, att bräddningen från reningsverk minimeras, att kvaliteten på vatten vid friluftsbad skall
vara god, att kommunens skyddsvärda vattendrag ges ett gott skydd och en god vård,
att kommunen verkar för att fler ekologiska kretsloppssystem tillkommer vid planeringen av nya bostäder eller vid förändring av boendet från fritids till permanent boende.
 
Vägsalt: Saltning av vintervägar har i våra ögon ingen funktion att fylla. Bilister luras att köra för fort. Okänt vilka skador saltningen har på naturen. Bidrar till att biltvätt kräver starkare medel för att lösa upp beläggningar, dessa starkare medel vållar problem i reningsverken. Kläder och mattor skadas. Djur lockas till vägkanten att slicka saltet, sällskapsdjurs tassar utsättes för skador.
Skapar modd som fungerar som såpa för däcken och fotgängare. Betong kan skadas. Morapartiet vill att vägsaltning helst förbjudes, om det ej går används med allra största restriktion.
 

Vi måste värna om vår Klimat och miljö - Vi lånar den av våra barn.